WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!
How To Take A Personal Loan - પર્સનલ લોન કેવી રીતે લેવી -

How To Take A Personal Loan – પર્સનલ લોન કેવી રીતે લેવી

personal loan eligibility | personal loan calculator | personal loan finance | personal loan apply | personal loan interest rates | પર્સનલ લોન કેવી રીતે લેવી

Personal Loan શું છે

How To Take A Personal Loan :– પર્સનલ લોન એ એક વિત્તીય સેવા છે જેમાં વ્યકિતને એક નિશ્ચિત રકમ પૈસાની જરૂરિયાત માટે પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. આ લોન બ્યાંકો, નોન-બેંક વિત્તીય સંસ્થાઓ કે ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મો દ્વારા પ્રદાન થાય છે. Personal Loan માં સામાન્યતઃ કોઈ ગ્યારંટી અને સક્યુરિટી જોઈએ નહીં હોય છે અને બ્યાંક કે સંસ્થા તરફથી આપેલ હુકમનું પાલન કરવું પડે છે. પર્સનલ લોન મુકવાનો મુખ્ય ઉપયોગ મનેયા જરૂરિયાતો, ચાલીસ્ટી, સામાન્ય વેતન, બિલ્લો ચુકવાની માટે અન્ય વ્યક્તિગત કાર્યક્રમો સમાવેશ કરવામાં આવે છે.

personal loan

Personal Loan લેવા માટે શું કરવું ?

ટેલેગ્રામ ગ્રુપ (98k) Join Now
વોટ્સએપ ગ્રુપ (527 Mem) Join Now

પર્સનલ લોન લેવા માટે પ્રથમથી તમારી આવક, ખર્ચો અને ઋણની ક્ષમતાને મૂળભૂત પરિસ્થિતિમાં માપો. આપની સક્ષમતા અને નિગરાણમાં સારી ચેકઅપ કરો. સ્પષ્ટ લક્ષ્યો અને હેડઝોની રચના કરો. તમારી વર્તમાન ઋણી સ્થિતિનો મૂલ્યાંકન કરો. લોન મુકવા પહેલાં, ” Banks, non-banks ” સંસ્થાઓની બધી વિકલ્પોને સામયિકરૂપે તુલના કરો. સમાયિકતા અને સરળતાથી પેપરવર્ક પૂર્ણ કરો અને માર્કેટને પરિસ્થિતિ કરો. તેમાંથી સપ્તાહો કે મહિનાઓની અવધિ પર સુપર્વાઇઝ રાખો અને સમય પર સકતાને ચુકવો.

પર્સનલ લોન માટે ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ ( Document ) જરૂર છે

પર્સનલ લોન માટે કેટલાક આવશ્યક ડોક્યુમેન્ટ્સ જરૂરી હોય શકે છે. આમ રીતે નીચેના ડોક્યુમેન્ટ્સ મંગાવવામાં આવે છે:

 • કિસ્તિ વાળી સ્થિતિ માટેની પેસપોર્ટ સાઇઝની ફોટો
 • આધાર કાર્ડ
 • પેન કાર્ડ
 • કમિશન પર કરતા હોય તો, તમારું કમિશન સ્લિપ
 • પુરાવા બનાવેલું બીજા સંસ્થાનું લોન સ્ટેટમેન્ટ, જેમાં તમારા માસિક હપ્તાની વિગતો હોય શકે છે.
 • બેંક સંખ્યાનું સ્ટેટમેન્ટ, જેમાં તમારી વ્યકિતગત અને વ્યાપારિક આવક-ખર્ચોની વિગતો હોય શકે છે.
 • નિર્માણ ક્ષેત્રમાં હોય તો, યોગ્યતા મેળવાના દસ્તાવેજો જેમાં તમારી અનુકૂળતા હોય શકે છે (માપ, પ્લોટ ની રીજર્વેશન આદિ).
 • શેર બજારમાં હોય તો, શેર ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટની સ્ટેટમેન્ટ.

આ પણ જરૂર વાંચો :-

આ છેલ્લા ડોક્યુમેન્ટ્સ આપવામાં આવે છે. પરંતુ, of the loan granting institution નીતિઓ અને માપદંડો પણ ધ્યાનમાં લેવાયા પછી આવતા હોય શકે છે. તેથી, લોન માટે યોગ્ય ડોક્યુમેન્ટ્સ ની યાદીને સંસ્થાની વેબસાઇટ કે સંપર્ક કેન્દ્ર તરફથી મેળવી શકો છો.

Personal Loan કેવી રીતે આવેદન ( Apply ) કરવું

Personal Loan Aavedn Karva Mate નીચેના પ્રક્રિયાનું અનુસરણ કરો

 • આવેદનપત્ર પ્રાપ્ત કરો: પ્રથમ ગમ્યું અનેક બેંકો, નોન-બેંક વિત્તીય સંસ્થાઓ અને Online platforms પર Personal Loan આવેદનપત્ર મેળવો. આપને પ્રસ્તુત કરવામાં આવતો હોય તેવો એક આવેદનપત્ર પૂર્ણ કરો.
 • વ્યક્તિગત માહિતી સંગ્રહ કરો: આવેદનપત્રમાં જરૂરી વ્યક્તિગત માહિતીને સંગ્રહ કરો. તેમાં તમારું નામ, સંપર્ક વિગતો, નિવાસસ્થાન, જન્મતારીખ, વેતન વિગતો અને અન્ય યોગ્ય માહિતીનો વર્ણન હોવો જોઈએ.
 • આય અને કટારની પ્રમાણપત્રો સામેળો: તમારી આવક અને ખર્ચો પ્રમાણે આય સાબિત કરવા માટેના પ્રમાણપત્રો જેવાં પગારપત્ર, તમારી તમામ ખર્ચોની સાક્ષરતા, બેંક કર્ડ વિગતો, પેન કાર્ડ, કમિશન સ્લિપ, અન્ય કમિશન અને વેતનની પ્રમાણીકરણ નીતિઓ સામેળી શકો છો.
 • લોન માટેની વિગતો સમાવેશ કરો: તમારી પસંદગી પ્રમાણે લોન મુકવા માટેની રકમ, આપવાની અવધિ અને વ્યાજદર વિગતો સમાવેશ કરો.
 • વિશેષ માહિતી સમાવેશ કરો: લોન મેળવવા માટે કોઈપણ વિશેષ માહિતી જેવી કે પ્રવાસની સાક્ષરતા, મૂળભૂત ગામડાની પ્રમાણિત પ્રમાણિકરણ, મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ આઈડી, કોંપનીનો નામ વગેરે સમાવેશ કરો.
 • આપણી આવક અને ખર્ચોને સારા કરો: તમારી વિત્તીય સ્થિતિ સારા કરવા માટે આપણી આવક અને ખર્ચોને સારા કરો. આપણે કેટલાક પ્રમાણે વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે લોનને પુરી કરવા માટે સક્ષમ છો કે નહીં.
 • આપણા પ્રમાણપત્રોને જમા કરો: તમારી પસંદગી પર આધાર રાખીને આપણા સંગ્રહાયેલા ડોક્યુમેન્ટ્સને આપણા બેંકમાં જમા કરો. તેમના સાક્ષરતાકોને નકલ આપી સાથેના દૂત સામે દાખલ કરો.
 • પ્રક્રિયાને ટ્રેક કરો: આપણે આવેદનની પ્રક્રિયાને સમય લાગી શકે છે. આપણે પ્રક્રિયાને ટ્રેક કરવા માટેની પાસવર્ડી અને રિફરન્સ નંબર્સ ને સંગ્રહાયેલા ડોક્યુમેન્ટ્સ નીચે તપાસો.
 • જ્યારે આવેદન સંપૂર્ણ થશે, ત્યારે બેંક અથવા વિત્તીય સંસ્થાએ તમને પસંદગી અપાયેલા લોન માટે પ્રમાણપત્રોની પુષ્ટિ કરશે અને તમારે સંસ્થાની નીતિઓ અને માપદંડો પાસેથી સંખ્યામાં લોન મંજૂર થશે કે નહીં. પછીના કાર્યવાહીઓ તમારી પસંદગીના લોન પ્રદાતા તરફથી હોય શકે છે.

FAQ

પર્સનલ લોન શું છે?

 • પર્સનલ લોન એક ધનસંચય છે, જેમાં વ્યક્તિગત વપરાશ માટે આપવામાં આવે છે. આ ધનરાશિનો પરવાનો લેવા માટે વ્યક્તિને નાણાંકીત વિનંતી કરવી પડે છે.

પર્સનલ લોન માટે ક્યાં વપરાશ થાય છે?

 • પર્સનલ લોન વ્યક્તિગત ખર્ચો, ઉચ્ચતર શિક્ષણ, મધ્યમ-વ્યાપારની પ્રારંભિક મુદ્દતો, મેડિકલ ખર્ચો, ગાડીની ખરીદી, પ્રવાસની વ્યવસ્થા અને અન્ય પરિસ્થિતિઓ માટે વપરાય છે.
લોન ( Loan ) લેવા માટે ★ Click Here
પૈસા( Money ) કમાવા માટે ★ Click Here
લોન યોજના ★ Click Here
App માટે ★ Click Here
હોમ પેજ ★ Click Here

Hey, My Name is Paresh Thakor From Banaskatha, Gujarat & I Have Been Blogging Since 2 Years Ago. I Have 75+ Websites Which I Manage by Myself.

Leave a Comment