પશુ ખાણ સહાય યોજના 2022

પશુ ખાણ સહાય યોજના 2022 : ગુજરાત સરકારે પશુપાલકો પશુધન સહાય યોજના 2021 શરુ યોજના સરકાર ગાય અથવા ભેંસનો પુષ્ટિક …

Read more

મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના

મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના ની માહિતી 2022 ગુજરાત સરકારે તે મહિલાઓ માટે મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના શરુ કરી છે જેઓ પોતાનો તેટલા …

Read more