ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 સૂચના ભારતીય કોસ્ટ ગ્રાડ ભારતીય ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે . સંસ્થાનું નામ …

Read more

GSRTC Mahesana Apprentice Bharati 2022

GSRTC મહેસાણા એપ્રેનિટ્સ ભરતી 2022 ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ મહેસાણા વિભાગે મિકેનિક ડીઝલ , મેકેનિક મોટર વાહન , ઇલેક્ટ્રિશિયન …

Read more

PSI Document Verification Call Latter 2022

PSI Document Verification Call Latter 2022 (  પીએસઆઇ ડોકયુમેન્ટ વેરિફિકેશન કોલ લેટર ) adv.no.:PSIRB/202021/1 પોસ્ટ નામ : પીએસઆઇ કેડર Un-Armed …

Read more

PDIL Recruiment 132 Posts 2022 | PDIL ભરતી 2022

PDIL ભરતી 2022 132 જગ્યાઓ માટે ઓનલાઇન અરજી કરો પ્રોજેટ્કસ એન્ડ ડેવલપેમેન્ટ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (  PDIL ) ડિપ્લોમા અને ડિગ્રી …

Read more