હર ઘર તિરંગા WHATSAPP DP પિક્ચર તથા WHATSAPP સ્ટેટ્સ મુકવા માટે ઉપીયોગી એબીસીડી

હર ઘર તિરંગા WHATSAPP DP પિક્ચર તથા WHATSAPP સ્ટેટ્સ મુકવા માટે ઉપીયોગી એબીસીડી

શું મિત્રો તમે પણ વૉટ્સએપ ની ડીપી ( પ્રોફાઇલ ફોટો ) બદલ્યો કે નહીં ?

હાલના સમયમાં તિરંગા નો ખુબ જ મહત્વની વધી ગયું છે ઘરે ઘરે તિરંગા અને તિરંગાની જ વાતો ચાલી રહી છે મોટાભાગના કાર્યક્રમો તિરંગા ઉપર અને રાષ્ટ્રધવજ ઉપર આવી રહ્યા છે. દેશભક્તિની માં ભારતીના ઉપર જુદા જુદા કાર્યકરોમો અંતર્ગત WHATSAPP માં દીપી સેટ કરવા માંગતા હોય એટલે કે તમારે નામ મુજબ એબીસીડી ના ક્રમનો અથવા એબીસીડી ના અક્ષર નો WHATSAPP ગ્રુપ થાકી લોકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયતન કરીયે છીએ તમારી નજીકમાં અથવા તમે પોતે જ પ્રોજેક્ટ 303 WHATSAPP ગ્રુપ માં જોડાયેલા હોય તેમાં તિરંગા ને લગતી એબીસીડી મુકવામાં આવેલી છે .

આમારી બીજી પોસ્ટ : પ્રધાનમઁત્રી સૌચાલય યોજના

તેમાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી તમારા WHATSAPP ના ડીપીમાં થતો WHATSAPP સ્ટેટ્સ માં મૂકી શકો છો અને હળદર તિરંગા ના કાર્યક્રમ સહભાગી શકો છો તમારી નજીકમાં જો કોઈપણ સરકારી કચેરી હોય અથવા તો કોઈ પણ એવી જગ્યા કે જો 15 કે 25 રૂપિયામાં રાષ્ટ્રધવજ મળતો હોય છે તમે ખરીદીને તેનો મેળવવા માંગતા હોય દેશભકતિ માહિતી હોય શિક્ષણની લગતી માહિતી હોય જુદા જુદા પગાર સમાચાર કોઈ પણ સરકારી ભરતી અથવા યોજના માહિતી મેળવો સૌથી પેલા આમારા જોડે એના માટે નીચે ગ્રુપ છે એમાં જોડાઈ જાઓ

તમારા નામ ના તિરંગા ડીપી સેટ કરો

3 thoughts on “હર ઘર તિરંગા WHATSAPP DP પિક્ચર તથા WHATSAPP સ્ટેટ્સ મુકવા માટે ઉપીયોગી એબીસીડી”

Leave a Comment