જીએમઆરસી ભરતી જાહેરાત 2022

GMRC Bharti 2022 : ગુજરાત મેટ્રો કોપરેશન લીમટેડ GMRC એ એક્ઝ્યુટિવ ( સિવિલ અને સિસ્ટમ ) પોસ્ટ માટે ભરતી ની જાહેરાત કરી છે

સંસ્થાનું નામ ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોપરેશન લિમિટેડ ( GMRC )
પોસ્ટનું નામ એક્ઝિયુટીવ ડિરેકટર ( સિવિલ ) 01 પોસ્ટ
એક્ઝિયુટીવ ડિરેકટર ( સિવિલ ) 01 પોસ્ટ
કુલ પોસ્ટ 02
છેલ્લી તારીખ 31-10-2022

ગુજરાત GMRC ભરતી 2022

Total Vacancy કુલ ખાલી જગ્યા

  • 02

Post Name પોસ્ટ નામ

  • એક્ઝિયુટીવ ડિરેકટર ( સિવિલ ) 01 પોસ્ટ
  • એક્ઝિયુટીવ ડિરેકટર ( સિવિલ ) 01 પોસ્ટ

Education Qualification શૈક્ષણિક લાયકાત

  • એકિઝયુટીવ ડિરેકટર – સરકારી તરફથી સિવિલ એન્જીનીયરીંગ માં હૃજ્યુએશન ડિગ્રી માન્ય સંસ્થા યુનિવર્સીટી
  • એકિઝયુટીવ ડિરેકટર સિસ્ટમ – સરકાર તરફથી એન્જીનીયરીંગ ( ઇલેક્રીક – મિકેનિકલ – અને કોમ્યુનિક્શ માં ગ્રજ્યુએશન ડિગ્રી માન્ય સંસ્થા યુનિવર્સીટી

Age Limit ઉંમર મર્યાદા

  • 31-05-2022 ના રોજ 18 થી 25 વર્ષ

ગુજરાત મેટ્રો કોપરેશન લિમિટેડ ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી

  • રેલવે અને મેટ્રો રેલ સંસ્થાઓ લાયક અને રુચિ ધરાવતા અધિકારી અનુશીષ્ઠ પરના એપ્લિકેશન ફોર્મેટ મુજબ યોહ્યતા ચેનલ દ્વારા અરજી કરતા પ્રત્સાહિત કરવામાં આવે છે . ઉમદેવરોનને લાયકાત અનુભવ અને પગાર ધોરણ કુલ પગારના સમર્થના તમામ સંબધિત પુરાવા દસ્તાવેજો જોડવાના રહેશે , ઝોનલ રેલવે વેગેરે લાયક ઉમેદવારો ની અરજીઓ તકેદારી ડી એન્ડ એઆર ક્લિરશ સાથે hr @gujaratmerorail.com પર મોકલી શકે છે .

Last dates છેલ્લી તારીખો

  • 31-10-2022

Imporants Links મહપુર્ણ કડીઓ

જાહેરાત નંબર GMRC – HR – ED ડેપ્યુશન સ્પેટબર 2022
ભરતી પોર્ટલ https://www.gujaratmetrorail.com/careers
સૂચના સુચનના જુઓ

આ પણ વાંચો કામ લાગે એવું છે . નીછે ટેબલ જોવો 👇👇👇

રોજ નું નવું ન્યુઝ પેપેર 👉ક્લિક કરો
રોજ ક્વિઝ આપી 👉ક્લિક કરો
બધી માહિતી માટે હોમ પેજ જાઓ 👉ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાઓ 👉ક્લિક કરો

Leave a Comment