એપ્રેન્ટિસ જગ્યાઓ માટે ગુજરાત પ્રવાસન ભરતી 2022

એપ્રેન્ટિસ જગ્યાઓ માટે ગુજરાત પ્રવાસન ભરતી 2022

પ્રવાસન નિગમ લિમિટેડ નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે . લાયક ઉમેદવારોને ઓફીસીઅલ જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે . તમે અન્ય વિગતો મેળવી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા , શિક્ષણિક લાયકાત , પસંદગી પ્રક્રિયા , અરજી ફે અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ માટે ગુજરાત પ્રવાસન ભરતી માટે નીચે આપેલ છે

આ પણ વાંચો : SBI CBO ભરતી 2022

એપ્રેન્ટિસ જ્ગગ્યાઓ માટે ગુજરાત પ્રવાસન ભરતી 2022

સંસ્થાનું નામ ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ લિમિટેડ
પોસ્ટનું નામ એપ્રેન્ટિસ
અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ 07-11-2022
શ્રીણી સરકારી નોકરીઓ
પસંદગી પ્રકિર્યા ઇન્ટરવ્યૂ
સ્થાન ગુજરાત-ભારત

એપ્રેન્ટિસ ભરતી માટે નોકરીની વિગતો

પોસ્ટ્સ – એપ્રેન્ટિસ

આ પણ વાંચો : ચૂંટણી કાર્ડ કાઢો ઘરે બેઠા

કુલ પોસ્ટ્સની સંખ્યા : 02

યોગ્યતા માપદંડ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો

પસંદગી પ્રકિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઈન્ટવ્ર્યૂના આધારે કરવામાં આવશે

કેવી રીતે અરજી કરવી ?

સાર ધરાવતા ઉમદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપરતો સાથે જાહેરાત માં આપેલ સરનામે રહેવા વિનંતી છે .

આ પણ વાંચો : 2022 ના લગ્ન શુભ મુહર્ત જાણો

એપ્રેન્ટિસ ભરતી માટે મહવપૂર્ણ લિંક અને તારીખો

વોક ઈન ઇન્ટરવ્યૂ 07-11-2022
નોકરની જાહેરાત સૂચના અહીં ક્લિક કરો
સરકારી ભરતી અને યોજના માટે ગ્રુપ જોડાઓ સરકારી ભરતી અને યોજના માટે ગ્રુપ જોડાઓ

Leave a Comment